Podmínky soutěže PD2015

Pardubické dechy 2015 jsou malým soutěžním festivalem ve hře na dechové nástroje, který ve školním roce 2015/2016 organizuje Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice.

Pardubické dechy 2015 se konají ve dnech 14. – 17. listopadu 2015 v Domě hudby, Sukova třída 1260 Pardubice.

PODMÍNKY

1) Pardubické dechy 2015 jsou vypsány pro studenty konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky

2)  Pardubické dechy 2015 jsou vypsány pro obory:

 

3) Každý nástroj má 3 kategorie odpovídající ročníkům studia, tedy:

Zúčastnit se mohou studenti denní i kombinované formy studia – jejich zařazení do kategorií je shodné. Za výběr odpovídají ředitelé jednotlivých škol. Účastník náležící dle ročníku studia do nižší kategorie, může být školou vyslán do kategorie vyšší. Účastník zařazený dle studia do vyšší kategorie, nesmí být zařazen do kategorie nižší.

 

4) Výkony účastníků budou hodnotit dvě odborné poroty – jedna pro dřevěné dechové nástroje, druhá pro žesťové dechové nástroje. Předsedy a členy porot jmenuje pořadatel.

5) Každá škola může vyslat na Pardubické dechy 2015 maximálně 15 účastníků (3 kategorie x 5 soutěžních oborů) v oborech dřevěných dechových nástrojů a 12 účastníků (3 kategorie x 4 soutěžní obory) v oborech žesťových dechových nástrojů. Rozložení počtu jednotlivých nástrojů (u dřevěných nástrojů i u žesťových nástrojů) je na rozhodnutí příslušné školy s tím, že nesmí překročit uvedené maximální počty, tj. 15 účastníků u dřevěných a 12 účastníků u žesťových nástrojů.

6) Soutěž je ve všech kategoriích a soutěžních oborech jednokolová.

7) Informaci o počtu zájemců podají formou předběžné přihlášky ředitelé škol nejpozději do 30. září 2015 a definitivní přihlášky na předepsaném formuláři (budou dodány) nejpozději do 15. října 2015.

8) Z úsporných důvodů bude účast jednotlivých škol na festivalu Pardubické dechy 2015 organizována tak, aby vystoupení jejich studentů proběhlo vždy v jednom dni, tj. soutěžící všech oborů konkrétní školy absolvují svá soutěžní vystoupení vždy v jeden den. Harmonogram bude vypracován na základě počtu přihlášených soutěžících.

9) Vzhledem k tomu, že tato akce není finančně dotována, organizátor nebude zajišťovat ubytování, stravu ani dopravu. Tyto náklady ponesou vysílající školy. V případě zájmu nabídne organizátor adresy na možné ubytování konkrétní škole, která si tuto službu zajistí na vlastní náklady (nutno počítat s dostatečným časovým předstihem).

10) Totéž platí pro účast korepetitorů, pedagogického dozoru event. dalších osob.

11) Účastnický poplatek za každého aktivního účastníka činí 1.000,- Kč, který bude splatný nejpozději do 31. října 2015 včetně (tj. den, kdy bude příslušná částka na účtu organizátora) a je hrazen vysílající školou na účet Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, č.ú: 1203173379/0800 (pro identifikaci uvést do zprávy pro příjemce  „Soutěžní poplatek PD 2015 - Konzervatoř .......“). Prosíme zašlete všechny poplatky v jedné položce za celou školu. Účastnický poplatek je nevratný.

Průběh vystoupení: