Soutěžní řád PD2015

1) Soutěžního festivalu Pardubické dechy 2015 se mohou zúčastnit studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ČR denního i kombinovaného studia.

 

2) Za výběr účastníků odpovídá ředitel vysílající školy v souladu s „Podmínkami “.

 

3)  Pardubické dechy 2015 jsou vypsány pro tři kategorie:

4) Časový limit pro jednotlivé kategorie:

Spodní hranice není určena, horní stanovený časový limit je závazný, jeho překročení nebude umožněno (soutěžící bude po uplynutí limitu zastaven).

Organizátoři prosí o respektování maximálních časových limitů a zvolení skladeb tak, aby odpovídaly maximální minutáži a nedocházelo k možným nepříjemnostem.

 

5) Soutěž je ve všech kategoriích a nástrojích jednokolová.

 

6) Počet účastníků z jednotlivých škol se řídí bodem 14).

 

7) Jednotlivé výkony budou hodnotit dvě odborné poroty – jedna pro dechové nástroje dřevěné, druhá pro dechové nástroje žesťové.

 

8) Hodnocení bude odpovídat běžným pravidlům – tedy bodování v rozmezí 1 – 25 bodů.

 

9)  Organizátor si vyhrazuje právo jmenovat předsedy i členy obou porot z řad pedagogů zúčastněných škol. Pořádající škola rovněž jmenuje tajemníky porot. Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.

 

10) Soutěžní program každého účastníka bude obsahovat povinnou skladbu (pro všechny účastníky jednotlivých nástrojů a dané kategorie jednotnou – tyto skladby určí pořadatel) a dále skladby libovolné dle rozhodnutí účastníka, a to do stanoveného časového limitu. Části cyklických skladeb budou akceptovány.

 

11) Povinnou skladbu zahraje každý účastník vždy jako první.

 

12) Povinné skladby budou vybrány v malých časových rozměrech, aby maximální doba časového limitu byla ponechána na skladby volitelné.

 

13) Vzhledem k tomu, že tato soutěž není finančně dotovaná MŠMT, jako tradiční konzervatorní soutěže, vycházejí organizátoři z nutnosti minimálního finančního zatížení pořadatelů. K této skutečnosti se váží i organizační podmínky.

 

14) Každá škola má právo obeslat Pardubické dechy 2015 v počtu maximálně:

Každá škola si rozhodne o skladbě vysílaných studentů dle nástrojů, vždy však do daného maximálního počtu u dřevěných dechových nástrojů a žesťových dechových nástrojů (např. 2 flétny, 2 hoboje, 1 klarinet, 3 saxofony, 7 fagotů bez ohledu na zařazení do jednotlivých kategorií).

15) Harmonogram jednotlivých vystoupení účastníků určí pořadatel na základě přihlášek z jednotlivých škol. Pořadí jednotlivých vystoupení studentů vždy z konkrétní školy určí abecední seznam účastníků z této školy s maximální snahou, aby jednotlivé nástroje byly zařazeny po sobě.

16) Z nutných úporných důvodů bude účast jednotlivých škol organizována tak, aby vystoupení jejich studentů ve všech oborech proběhlo vždy v jednom dni.

17) Organizátor z výše uvedených důvodů nebude zajišťovat ubytování, stravu ani dopravu. Tyto náklady ponesou vysílající školy. V případě zájmu nabídne organizátor adresy na možné ubytování konkrétní škole, která si tuto službu zajistí na vlastní náklady.

18) Organizátor pověří jednotlivé poroty možností udělit 1., 2. a 3. ceny event. ČU v každém nástroji a každé kategorii s možností vyhlásit i absolutního vítěze u nástrojů dřevěných a též u nástrojů žesťových. Ocenění účastníci obdrží diplomy s označením svého umístění. Jednotlivé ceny lze dělit mezi více účastníků.

19) Výsledky soutěže, ceny a ocenění budou oficiálně vyhlášeny po ukončení soutěžního festivalu na www stránkách Konzervatoře Pardubice a zaslány poštou na jednotlivé školy.

20)Vzhledem k organizaci se bude konat závěrečný laureátský koncert v odloženém termínu v únoru 2016.

21) Soutěžní vystoupení na festivalu jsou veřejnosti přístupné.