Soutěžní řád PD2021

7. ročník interpretační soutěže dechových nástrojů Pardubické dechy 2021

(organizuje Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích se záštitou Konzervatoře Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice)

 

Soutěž se uskuteční v budově Konzervatoře Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice ve dnech 22. - 24. října 2021.

1) Soutěžního festivalu Pardubické dechy 2021 se mohou zúčastnit studenti konzervatoří a hudebních gymnázií ČR denního i kombinovaného studia, v oborech hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, trombon a tubu.

2) Pardubické dechy 2021 jsou vypsány pro tři kategorie:

        1. kategorie – studenti 1. a 2. ročníků studia na konzervatoři                                         (5. a 6. r. osmiletých gymnázií)

        2. kategorie – studenti 3. a 4. ročníků studia na konzervatoři                                         (7. a 8. r. osmiletých gymnázií)

        3. kategorie – studenti 5. a 6. ročníků studia na konzervatoři

3) Časový limit pro jednotlivé kategorie:

·         1. kategorie - celkový časový limit včetně povinné skladby je max. 10 min.

·         2. kategorie - celkový časový limit včetně povinné skladby je max. 12 min.

·         3. kategorie - celkový časový limit včetně povinné skladby je max. 14 min.

Spodní hranice není určena (pro objektivní posouzení výkonu doporučujeme zvolit alespoň polovinu max. limitu), horní stanovený časový limit je závazný, jeho překročení nebude umožněno (soutěžící bude po uplynutí limitu zastaven).

Organizátoři prosí o respektování maximálních časových limitů a zvolení skladeb tak, aby odpovídaly maximální minutáži a nedocházelo k možným nepříjemnostem.

4) Soutěž je ve všech kategoriích a nástrojích jednokolová. Soutěžící ve stejné kategorii stejného oboru soutěží spolu ve stejném termínu podle harmonogramu (harmonogram jednotlivých vystoupení účastníků určí pořadatel na základě přihlášek z jednotlivých škol po jejich obdržení a uzavření). Pořadí jednotlivých vystoupení studentů v kategorii určí abecední seznam.

5) Jednotlivé výkony bude hodnotit sedmičlenná odborná porota.

6) Hodnocení bude odpovídat běžným pravidlům – tedy bodování v rozmezí 1 – 25 bodů.

7) Organizátor si vyhrazuje právo jmenovat předsedu i členy poroty z řad nezávislých muzikantů i z pedagogů zúčastněných škol. Pořádající škola rovněž jmenuje tajemníka poroty. Tajemník nemá bodovací právo, náplň jeho práce má organizační charakter.

8) Soutěžní program každého účastníka bude obsahovat povinnou skladbu (pro všechny účastníky jednotlivých nástrojů a dané kategorie jednotnou – tyto skladby jsou ke stažení na stránkách PD2021 http://pd.konzervatorpardubice.eu/home/povinne-skladby-pd2021

a dále skladby libovolné dle rozhodnutí účastníka, a to do stanoveného časového limitu. Části cyklických skladeb budou akceptovány. Povinnou skladbu zahraje každý účastník vždy jako první. Hra zpaměti není podmínkou. Povinná skladba je vždy krátká, aby maximální doba časového limitu byla ponechána na skladby volitelné.

9) Organizátor nebude zajišťovat ubytování, stravu ani dopravu. V případě zájmu nabídne organizátor adresy na možné ubytování konkrétní škole, která si tuto službu zajistí na vlastní náklady.

10) Organizátor pověří porotu možností udělit 1., 2. a 3. cenu event. ČU v každém nástroji a každé kategorii s možností vyhlásit i absolutního vítěze u jednotlivých nástrojů. Ocenění účastníci obdrží diplomy s označením svého umístění. Jednotlivé ceny lze dělit mezi více účastníků.

11) Výsledky soutěže, ceny a ocenění budou oficiálně vyhlášeny po ukončení každého soutěžního dne a také na www stránkách Konzervatoře Pardubice

 /www.konzervatorpardubice.eu/ a případně dodatečně zaslány poštou na jednotlivé školy.

12) Vzhledem k organizaci se bude konat závěrečný laureátský koncert v odloženém termínu 4. listopadu 2021 (19:00 hodin, Sukova síň, Konzervatoř Pardubice).

13) Soutěžní vystoupení na festivalu jsou veřejnosti přístupná.

14) Přihlásit se do soutěže PD 2021 je možné nejpozději do pátku 1. října 2021 elektronicky na stránce: http://pd.konzervatorpardubice.eu/home/prihlaska-pd2021

15) Soutěžní poplatek za každého soutěžícího činí 1000,- Kč, který bude splatný nejpozději do 1. října 2021 včetně (tj. den, kdy bude příslušná částka na účtu organizátora) a je hrazen na účet Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, Komerční banka a.s.

č. ú. 115-1755340227/0100 (pro identifikaci uvést variabilní symbol: číslo 21 + datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR). Účastnický poplatek je nevratný.